ESTATUTS

ESTATUTS AMPA ESCOLA PILARIN BAYÉS

CAPÍTOL I. DENOMINACIO, OBJECTE, DOMICILI I AMBIT

ARTICLE 1

L’AMPA ESCOLA PILARlN BAYÉS està constituïda a la població de Les Fonts, terme
municipal de Sant Quirze del Vallès i de Terrassa, acollida als articles 22 i 27 de
la Constitució Espanyola del 1978, i es regeix pels presents Estatuts, per la Llei
Orgànica 8/1985 de 3 juliol, pel Decret 202/1987 de 19 de maig del Departament
d’Ensenyament, per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació i disposicions
d’aplicació restants, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions,
per la la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i per la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
L’associació no té ànim de lucre.

ARTICLE 2

Aquesta Associació, que té plena capacitat jurídica i d’obrar pel compliment dels seus
fins, es regeix pels presents Estatuts i pels acords vàlidament adoptats al si dels seus
òrgans de govern i, en tot cas, es regeix també per la normativa reguladora de les
associacions de mares i pares d’alumnes i de les associacions en general, estatal o
autonòmiques, segons les seves respectives competències.

ARTICLE 3

El domicili de l’Associació queda fitxat en el carrer Josep Mitats, s/n, de la població
de Les Fonts de Sant Quirze, i el seu àmbit d’activitats es circumscriu principalment a
Catalunya.

ARTICLE 4

L’Associació assumirà els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l’Associació, i en general, a les mares,
pares i representants legals, als professors, als alumnes del centre i als seus òrgans de
govern i de participació, en tot el que es refereix a l’educació dels seus fills i filles, en
general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació de les mares, pares i representants legals dels alumnes en
la gestió del centre.
Assistir a les mares, pares i representants legals dels alumnes en l’exercici del seu dret
a intervenir en el control i la gestió del Centre quan aquest sigui sostingut amb fons
públics.
c) Promoure la representació i la participació de les mares, pares i representants legals
dels alumnes en els Consells Escolars del centre i altres òrgans col·legiats.
d) Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de
l’entorn.
e) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar
en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries,
extraescolars o de serveis.
f) Promoure les activitats de formació de les mares, pares i representants legals, tant
des del vessant cultural com de l’especific de responsabilitat en l’educació familiar.
g) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
h) D’altres que, en el mare de la normativa educativa, els assignin els seus respectius
Estatuts.

CAPÍTOL II. DELS SOCIS

ARTICLE 5

Seran socis de l’Associació les mares i pares o, en el seu cas, els representants legals
dels alumnes matriculats en el centre que manifestin llur voluntat de pertànyer com a
tal a l’Entitat contribuint al seu sosteniment amb les quotes a que es refereix l’article 9
dels Estatuts.
L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva que l’acordara, prèvia acreditació
de la condició de mare, pare o representant legal d’un o més alumnes del centre.

ARTICLE 6

Són drets dels socis:
a) Els socis tindran dret a participar en les activitats de l’Associació intervenint en les
assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o
verbalment als Delegats de Curs o als representants de mares, pares i representants
legals, del Consell Escolar, els quals traslladaran a l’esmentada Junta en llurs reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals, tot seguint l’ordre del dia.
c) Elegir i ésser elegit membre de la Junta Directiva.
d) Disposar d’un exemplar dels estatuts vigents.
Són deures del soci:
a) Contribuir econòmicament al sosteniment de l’Associació i de les seves activitats,
satisfent les quotes i derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’Associació, a través dels seus
diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de
l’Associació.
c) Mantenir una conducta en línia amb els objectius de l’Associació.

ARTICLE 7

Els socis causaran baixa a l’Associació per alguns dels motius següents:
a) Pèrdua de la condició de mare o pare d’alumne o de la representació legal
b) Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
c) Utilitzar l’Associació o servir-se de la condició de soci per a finalitats estranyes a les
estatutàriament assumides per l’Entitat.
d) Renúncia voluntària comunicada per escrit adreçat al president de la Junta Directiva.
Quan la baixa obeeixi als motius b) i c), serà preceptiva l’obertura d’un expedient en
que es donara audiència al soci. L’acord de baixa l’adoptara la Junta Directiva.
El soci hi podrà recórrer en contra davant la propera Assemblea General a partir del dia
següent de la notificació de l’acord.

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 8

L’Associació esta mancada de patrimoni fundacional.
Per a l’assoliment dels seus objectius, l’Associació disposarà dels mitjans econòmics
següents:
a) Import de les quotes dels socis.
b) Donatius i subvencions, si n’hi hagués,
c) Els interessos que produeixin els fons de l’Associació.
d) Qualsevol altres ingressos que s’arbitrin a traves de les activitats a realitzar per
l’Associació per a l’assoliment dels seus objectius. Hom s’ajustarà al que disposa la
legislació respecte a la quantia del pressupost anyal.

ARTICLE 9

Els associats satisfaran la quota que s’estableixi a l’Assemblea General Ordinària en
aprovar el pressupost, a fi d’adequar-la a les despeses previstes.

CAPÍTOL IV. ÓRGANS DE GOVERN: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 10

L’Associació serà regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

ARTICLE 11

L’Assemblea General es l’òrgan suprem de l’Associació i està constituïda per tots els
socis. Tots els acords seran presos per majoria simple, mitjançant votació secreta,
excepció feta dels acords propis de l’Assemblea General Extraordinària, que es
prendran mitjançant el vot favorable de les 2/3 parts dels vots presents.

ARTICLE 12

L’Assemblea General es reunira amb caràcter ordinari almenys una vegada l’any, dintre
del primer trimestre del curs escolar, per exercir les competències que li confereix
l’article 15 dels presents estatuts.
Les Assemblees Generals, ja siguin ordinàries o extraordinàries, es convocaran amb
una antelació mínima de deu dies a la seva celebració, mitjançant comunicació escrita
adreçada a cada soci, en la qual s’expressarà l’ordre dels assumptes a tractar.
Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, estaran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin presents la majoria dels socis,
i en segona convocatòria, trenta minuts més tard, qualsevol que sigui el nombre de
socis presents.

ARTICLE 13

L’Assemblea General Extraordinària podrà ésser convocada:
a) Per acord de la Junta Directiva.
b) A sol·licitud d’un deu per cent, almenys, del total de socis.

ARTICLE 14

Només es considera un vot per mare, pare o representant legal dels alumnes, encara
que hi hagi matriculats al centre un nombre mes gran de germans.

ARTICLE 15

Correspon a l’Assemblea General Ordinària:
a) Fixar el pla general d’actuació de l’Associació.
b) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, la memòria anual
d’activitats i l’estat de comptes anual.
c) Elegir com a censor un soci a fi de que revisi l’estat de comptes anual abans de la
seva presentació a l’Assemblea General Ordinària.
d) Elegir els membres de la Junta Directiva.
e) Decidir sobre qualsevol altra gestió proposada per la Junta Directiva que no es
reservi a la competència de l’Assemblea General Ordinària
Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:
a) Acordar la disposició o alineació de bens o drets.
b) Constituir Federacions o adherir-se a les ja existents.
c) Aprovar, quan s’escaigui, el Reglament Interior de Associació.
d) La modificació dels presents estatuts.
e) La dissolució de l’Associació.
La Junta Directiva serà l’òrgan executiu de les disposicions emanades de l’ Assemblea,
amb caràcter obligatori, i es regira pels presents Estatuts i altres disposicions legals que
es refereixen a aquesta mena d’associacions.
Serà constituïda pels càrrecs següents: President, Vice-president, Secretari, Tresorer i
Vocals.
Tots els càrrecs seran honorífics i gratuïts.

ARTICLE 16

Les eleccions per a la Junta Directiva es celebraran el primer trimestre de curs, en
Assemblea General Ordinària, llevat de dimissió o renovació en que se’n podrà
convocar una extraordinària a l’efecte.
Podran ser electors i elegibles tots els socis de Associació, podent-se presentar les
candidatures en tot moment abans de les votacions.
Les votacions es celebraran en un sol acte i mitjançant vot secret, lliure i directe.
La mesa electoral, que serà proposada per la Junta Directiva i aprovada per
l’Assemblea General, farà el recompte de vots sense solució de continuïtat, un cop
acabat l’horari electoral. Tots els socis que ho desitgin, podran ser-hi al recompte.

ARTICLE 17

Els càrrecs que constitueixin la Junta Directiva es renovaran cada any per terceres
parts, i podran ésser reelegits.
L’ordre de les renovacions anuals queda establert de la manera següent:
– Primer any: Vice-president i vocals.
– Segon any: Secretari, Tresorer i Vocals.
– Tercer any: President i Vocals.

ARTICLE 18

Les funcions de la Junta Directiva són:
● Analitzar periòdicament i conjunta amb els membres del Consell Escolar
del Centre en representació dels pares, la situació general del Centre, i
fer propostes per al seu millor funcionament i increment de la qualitat de
l’ensenyament.
● La representació i gestió econòmica i administrativa de l’Associació.
● L’organització de serveis i d’activitats i l’edició de publicacions, així com la
creació de grups de treball i comissions per assolir millor els seus objectius.
● La convocatòria de les Assemblees Generals, en la qual hi costara la data, lloc,
hora i ordre del dia.
● La confecció de pressupostos i balanços, així com la memòria anyal.
● Complir i fer complir els presents estatuts i executar els acords de les
Assemblees Generals.
● Proposar a l’Assemblea General la constitució d’una Federació o adherir-se a les
ja existents.
● Quantes altres competències li atorgui l’Assemblea General.

ARTICLE 19

Correspon al President la representació de l’Associació, convocar i presidir la junta
Directiva, com també l’Assemblea General de socis, i dirigira els debats, adoptarà
les mesures que considera urgents per a la bona administració social, tindrà cura
del compliment dels presents Estatuts i subscriurà juntament amb el Secretari, les
actes de la sessió i tota la classe de documents procedents de Associació i ordena els
pagaments juntament amb el Tresorer.
Correspon al vice-president assumir accidentalment la presidència quan l’hi obliguin
les circumstàncies.
El Secretari custodiara els llibres (excepte els de comptabilitat), documents i segell de
l’Associació.
Portara el registre de socis al dia, redactara les actes de les sessions de la Junta
Directiva i de les Assemblees Generals, lliurara certificat tot allò que faci referencia als
llibres i documents socials, amb el vist-i-plau del president, i així mateix s’ocupara de la
correspondència social.
Correspon al Tresorer ésser l’encarregat de la custodia dels fons socials i llibres de
comptabilitat, com també efectuar els cobraments i pagaments que el President li
ordeni, i confeccionar el balanç anual.

ARTICLE 20

Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria simple de vots; els empats que
hi pugui haver seran dirimits pel vot de qualitat del President. La Junta Directiva es
reunirà, almenys, un cop al mes.

ARTICLE 21

Qualsevol qüestió no prevista en els presents Estatuts la resoldrà la Junta Directiva,
sens perjudici que sigui sotmesa a la propera Assemblea General que es convoqui.

ARTICLE 22

Per dissoldre l’associació, caldrà un acord favorable, pres per una majoria de dos
terços en Assemblea General Extraordinària.
En cas de dissolució, aquesta Associació crearà una comissió liquidadora, i un cop
satisfetes les obligacions pendents, si hi hagués romanents de bens, aquests es
lliuraran al Centre perquè siguin usats, exclusivament, amb finalitats culturals.

ARTICLE 23

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les
seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus,
i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de
l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
La junta directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa
la resolució, amb audiència prèvia de la persona pressumptament infractora. La
resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden
sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les
resolucions de sobreseïment oportunes.

DILIGÈNCIA: ELS PRESENTS ESTATUTS VAN SER APROVATS EN L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2010.

Elisabeth Garcia Uceda Maria Mercè Sala Vilaseca
Secretària Presidenta

Anuncis