COMISSIONS

1. Comissió de Menjador i Acollida Matinal

L’empresa que presta el servei de menjador des del curs 2017-2018 és Campos Estela. La Comissió de Menjador de l’AMPA manté reunions periòdiques amb aquesta empresa i supervisa la seva gestió i vetlla perquè es compleixin els acords del contracte i perquè el funcionament del servei sigui correcte. Recull, també, les observacions de les famílies i mira de donar-hi resposta.

2. Comissió d’Activitats Extraescolars no esportives

Decideix i organitza les activitats extraescolars que es duran a terme durant el curs (grups, horaris, nombre de monitors, espais…), conjuntament amb el personal de les empreses que s’encarreguen de realitzar les activitats, i hi manté un contacte continuat per intercanviar informació, i fer un seguiment de la seva gestió. Recull les observacions de les famílies envers les activitats i mira de donar-hi resposta.

Aquí podeu consultar la NORMATIVA d’extraescolars aprovada per Consell Escolar al 2012.

3. Comissió d’Activitats Esportives PCEE

Les activitats Esportives PCEE són les activitats extraescolars vinculades al Projecte del Pla Català d’Esports a les escoles, on s’adscriu l’anomenada Secció Esportiva de l’AMPA, de la qual formen part dos membres de la Junta i el mestre d’educació física, coordinador del programa del PCEE a l’escola. Aquesta Secció, que coincideix amb la Comissió d’Activitats Esportives l’AMPA, manté contactes amb el Consell Comarcal i amb l’Ajuntament i vetlla perquè el programa es desenvolupi d’acord amb els objectius del projecte educatiu del centre. Decideix i organitza les activitats que s’acolliran al PCEE i que es duran a terme durant el curs (grups, horaris, nombre de monitors, espais, organització dels partits de lligues escolars) i gestiona els contractes i compensacions dels monitors. Manté les famílies informades sobre les activitats i mira de respondre a les seves observacions. També realitza el cobrament de les quotes i tramita la subvenció que el Consell Català de l’Esport destina a les escoles acollides al Pla.

Aquí podeu consultar la NORMATIVA d’extraescolars aprovada per Consell Escolar al 2012.

4. Comissió de Socialització i Reutilització de Llibres de Text

A l’escola funciona des del curs 2008-2009 el projecte de socialització i reutilització de Llibres.  Des del curs 2017-2018 la llibreria CINTA de Terrassa és l’empresa que gestiona la socialització de llibres a l’escola.

Aquí podeu consultar la pàgina amb tota la informació sobre els llibres del curs actual: LLIBRES

5. Comissió de Tresoreria

Porta els comptes de l’Associació, confegeix els estats de comptes, s’ocupa de la relació amb les entitats bancàries i efectua els cobraments i pagaments.

6. Comissió de Coordinació amb Direcció

En reunions de caràcter mensual, els membres representants de la Junta, recullen la informació (acords, notificacions, suggeriments, queixes, felicitacions…) de la Junta l’AMPA i la traslladen a la Direcció del centre i viceversa, per tal de tractar-la i prendre’n acords de manera conjunta i coordinada.

7. Comissió de Festes, Celebracions i Sortides

La Comissió de Festes, celebracions i sortides de l’AMPA duu a terme la recerca i contractació d’activitats, espectacles, grups d’animació, etc. per a la festivitat escolar de Carnestoltes.

8. Comissió de Reunions amb l’Ajuntament

Mensualment una Comissió recull i traspassa la informació de l’Ajuntament (St.Quirze o Terrassa) a l’AMPA i viceversa, assistint a les reunions convocades a l’efecte.

9. Comissió de Servei de Cangurs

Es duu a terme la recerca i contractació del servei de cangur per als i les alumnes durant les reunions de l’Associació, les reunions escolars i les xerrades informatives.

10 Comissió de Xerrades informatives i Escola de Pares

S’encarrega d’organitzar i gestionar xerrades i tallers sobre temes d’interès general per la comunitat educativa.

11. Comissió de Biblioteca

Comissió que col·labora amb els professors encarregats d’engegar i gestionar la biblioteca nova de l’escola.

12. Comissió Comunicació

La Comissió de Comunicació actualitza la informació online que es proporciona als pares, així com la dels taulers informatius de l’escola i les circulars que s’entreguen als alumnes.

 13. Comissió de Salut

Un membre de la Junta participa en la Comissió de Salut de l’escola, col·laborant en la presa de desicions i protocols a seguir davant de les diferents actuacions que es puguin donar.

14. Comissió de Loteria i Panera de Nadal

La Comissió de  la Loteria i la Panera de Nadal s’encarrega d’adquirir, segellar i repartir els talonaris de loteria per fer-ne el repartiment de números, controlar-ne l’estat i fer la recollida i recompte. Per al sorteig de la panera, gestiona les fotografies dels diferents grup classe i contracta la confecció dels bitllets-calendari que són empaquetats i repartits per la comunitat educativa.

15. Comissió de Coordinació Acampada

La Comissió d’Acampada de l’AMPA assisteix a les reunions de la Comissió d’Acampada de l’escola i treballa per aconseguir part del material i abastiment de l’acampada de fi de curs. S’encarrega també de la contractació del grup d’animació.

16. Comissió dels Casals

Aquesta Comissió duu a terme la recerca i contractació de l’empresa que s’encarregarà del Casal d’estiu i del Nadal, i fa un seguiment de l’organització d’activitats i de les gestions d’aquesta empresa. Recull les observacions de les famílies i mira de donar-hi resposta.

17. Autocar escolar

Una Comissió que es manté al cas del bon funcionament del servei i trasllada les demandes de les famílies a l’empresa que realitza el servei i a la Direcció del centre, per mirar de donar-hi una resposta coordinada.

18. Comissió Tramitació de Subvencions

La Comissió de Subvencions està al cas dels terminis de presentació de documentació per demanar les diverses subvencions. Tramita la documentació per poder optar a les subvencions.

Anuncis